تنظيمات کلي قالب:

انتخاب رنگ عنوان وبلاگ:
انتخاب رنگ شرح خلاصه:
انتخاب رنگ لينک ها در حالت معمولي:
انتخاب رنگ لينک ها در حالتي که اشاره گر روي آن است:
انتخاب رنگ اصلي پس زمينه صفحه:
انتخاب تصوير بالاي صفحه (با قابليت تعويض تصوير توسط شما):
فاصله شروع متن عنوان وبلاگ از بالاي وبلاگ:

تنظيمات پست مطالب:

انتخاب رنگ عنوان مطالب در حالت معمولي:
انتخاب رنگ لينک عنوان مطالب در حالتي که اشاره گر روي آن است:
انتخاب رنگ نوشته هاي پست ها:
انتخاب رنگ قلم متن زير پست :
انتخاب تصوير جداکننده مطالب:
انتخاب رنگ فاصله ي پست ها:
(اگر تصويري در قسمت فوق انتخاب نکرديد ميتوانيد رنگ خطوط جداکننده را تعيين کنيد)
فاصله شروع منوي سمت چپ از بالاي وبلاگ:

تنظيمات منوي کناري وبلاگ:

انتخاب رنگ عنوان هاي هر باکس:
انتخاب تصوير چپ:
انتخاب رنگ فاصله ي بين باکس ها :
(اگر تصويري در قسمت فوق انتخاب نکرديد ميتوانيد رنگ خطوط جداکننده را تعيين کنيد)
انتخاب رنگ بخش کدها و اسکريپت هاي وبلاگ:

مشاهده نمونه